Zagrozenie wybuchem i pozarem

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów oddanych do aktywności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania łączące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także powiązane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, żebym mógł stanowić praktyczny w strefach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W podstawowej grupie spotykają się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które kojarzy się w drugich miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń zarabiających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do produkcji w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić spory, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo urządzenia w sensu zapewnienia współpracy z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.