Wyladowywania energii elektrostatycznej

Elektryczność statyczna jest bardzo niebezpieczna i w zasadzie wszechobecna. Jej wyładowania szczególnie w atmosferze zagrożonej wybuchem prowadzą do powstania iskry i w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dochodzi do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak można im w łatwy sposób zapobiegać stosując proste urządzenia i technologie, które są niezawodne i ogólnie dostępne.


Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zgromadzone w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do tego celu posłużyć się mocnym zaciskiem lub innym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z odpowiednio dobranym kablem, zdolnym do przewodzenia ładunku elektrycznego do odpowiedniego punktu uziemienia. Podstawą jest dobre połączenie z uziemieniem, niestety w procesach produkcyjnych takich produktów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi często do sytuacji, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą być pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W związku z powyższym, osłabiają one działanie zacisków lub innych metod uziemiających stosowanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, aby mogły być stosowane w strefach zagrożenie wybuchem. Nie mogą być pokryte materiałem sprzyjającym do powstania iskrzenia w normalnych warunkach pracy.
W atmosferze niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem konieczne są regularne kontrole stanu urządzeń służących do uziemienia. W wyniku eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do nieprawidłowości i nieszczelności układów, w skutek czego przestaną one spełniać swą funkcję. Jest to sytuacja bezpośredniego zagrożenia dla personelu i całego zakładu. Dzięki rozwojowi techniki, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które mają wbudowany system samokontroli. Wyposażone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi.
Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju techniki i produkcji, w dobie nacisku na wzrost sprzedaży i obrotu, cała technologia jest skupiana na coraz szybszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego skutkiem są późniejsze wyładowania. To działanie człowieka i presja na jak najlepszy wynik zagraża bezpieczeństwu jego samego.