Obowiazki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika

Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z możliwością nastąpienia w środowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie przydatne są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to dowód zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady funkcjonowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz pobiera na pracodawcę szereg obowiązków, których potrzebuje wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania produkowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę istnienia a zdrowia pracowników.

http://erp.polkas.pl/dms-system-zarzadzania-dokumentami/

Pracodawca musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w znaczeniu pracy wydzielić odpowiednie powierzchnie w okolic zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa zajścia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawie. Dokument winien stanowić wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być wystarczająco oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w form, gdy dotrze do zagrożenia.