Obowiazek wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, w sprawę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty oraz zagraniczne urządzenia, których cena w okresie ich nabycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych oraz musi on trwań współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych postępuje w miesiącu, w którym został on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych potrafi istnieć prowadzona w pracy kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z dobrymi rubrykami z komputera, na mapach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie używanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i pozwolenia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z podstawą jej zrobienia. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.