Jak zapobiec gromadzeniu sie niebezpiecznych substancji w powietrzu

Z zanieczyszczeniem powietrza mamy do czynienia na co dzień. Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ściśle określają jakie stężenie szkodliwych substancji w atmosferze jest dopuszczalne, by było to bezpieczne dla naszego zdrowia, a także nie miało szkodliwego wpływu na glebę i wody gruntowe. Głównym sprawcą powstawania niekorzystnego składu atmosfery jest człowiek, rozwój cywilizacji i przemysłu.


Bardzo ważne znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego ma skład atmosfery w różnego rodzaju zakładach przemysłowych.
Dyrektywa ATEX obowiązująca w krajach członkowskich Unii Europejskiej i regulująca normy zapewniające bezpieczeństwo warunków pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem, nakłada na pracodawców szereg obowiązków mających wykluczyć ryzyko eksplozji.
Jednym z czołowych wymogów jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji i zapobieganie gromadzeniu się niebezpiecznych substancji w powietrzu narażonym na kontakt z ewentualnym źródłem zapłonu.
Przedsiębiorca ma dwie możliwości: musi zapobiegać gromadzeniu się w pomieszczeniach niebezpiecznych substancji, takich jak pyły, gazy, mgły i opary, które w połączeniu z powietrzem tworzą wybuchową mieszankę. Druga możliwość to wyeliminowanie ryzyka zapłonu, lecz biorąc pod uwagę, że wszędzie dochodzi do powstawania wszechobecnej energii elektrostatycznej i do jej wyładowań – pierwsze rozwiązanie wydaje się prostsze.
Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzi współczesna technologia.
Industrial dust collectors, to system odpylania, który jest jedną z najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych metod oczyszczania powietrza. Stosowane w tym celu odpylacze przemysłowe dzielimy na suche i mokre.
Skupiając się na ich sposobach działania, możemy wyodrębnić urządzenia takie jak:
– komory osadcze (korzystają z siły grawitacji),
– odpylacze suche elektrostatyczne (korzystają energii elektrostatycznej),
– cyklony (wykorzystują siłę odśrodkową),
– odpylacze filtracyjne (wykorzystują różnego rodzaju filtry).
Mokre odpylacze przemysłowe działanie opierają na procesach płukania. Są to różnego rodzaju płuczki:
– z wypełnieniem,
– bez wypełnienia,
– pianowe,
– z przepływem gazu przez zamknięcie wodne.
Szereg dostępnych metod filtracji powietrza umożliwia dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym.