Deklaracja zgodnosci swietlowki

Deklaracja zgodności WE istnieje wówczas pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego produkt jest właściwy z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi działać samego czy więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu lub są inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo gdyby więc potrzebne (ponieważ powstaje z osobnych przepisów) wyroby te potrzebują uzyskać odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest montowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją więc rzeczywiście zwane moduły i opisuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki prawdopodobnie ją pasować według naszego uznania z opcje pokazanych mu w informacji i interesujących konkretnego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może zwracać się wyłącznie z jakiegoś modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych produktów są to złożone procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i owoce działań są dokumentowane. Producent nakłada na materiałach, jakie mają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga połączona z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi spośród tego, iż domniemanym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze oczekiwania dodatkowo stanowi jednakowy z prawymi przepisami. W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć inne informacje według poniższego szablonu (zgodnie z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a dodatkowo jeżeli istnieje to wymagane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi problemem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest podobne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których korzysta się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić daną o osobie notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może uzyskać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu świadczy o tym, że robi on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań związanych z ochroną zdrowia oraz środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie że zostać zawarty do obrotu ani zostać przekazany w przeznaczanie na polem Unii Europejskiej. Informacja jest przetrzymywana przez producenta lub w przypadku jeśli ma on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.