Bezpieczenstwo w zakladach pracy

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents) to niezwykle istotne i ważne pismo. Jego celem jest określenie, zebranie i przedstawienie zasad postępowania oraz zasad bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy, które z racji swojego charakteru jest narażone na ryzyko wybuchu.

Dokument ma swoje umocowanie w licznych aktach prawnych i przepisach ogólnokrajowych ustalonych przez różne organa, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa we wszystkich zakładach pracy, w których może potencjalnie wystąpić atmosfera wybuchowa.

Dokument, oprócz zasad postępowania zawiera również, na początek informacje wstępne, jak na przykład definicje.

Dzięki nim dowiadujemy się, że atmosferą wybuchową nazywana jest mieszanina pyłów, gazów łatwo palnych, mgieł i par zmieszanych z powietrzem, które po zainicjowaniu, samorzutnie rozprzestrzeniają proces spalania, który jednocześnie przebiega bardzo szybko, sprawnie i dość dynamicznie.

Dalej, w tej części powinny się również znajdować odpowiednie oświadczenia pracodawcy, które zawierają w sobie wyraz jego świadomości dotyczącej zagrożenia wybuchem oraz wiedzę, jak temu zapobiegać i jakie środki ostrożności należy zachować.

Kolejny element części ogólnej powinien zawierać informacje o strefach zapłonu. To szczególnie ważna informacja, ponieważ wskazuje miejsca o podwyższonym poziomie zagrożenia wybuchem. Jednocześnie, są to sfery, które powinny odznaczać się szczególnie wysokim poziomem zabezpieczeń i restrykcyjnymi zasadami bezpieczeństwa.

I na koniec, w tej części znaleźć się powinna informacja dotycząca przeglądów i zabezpieczeń środków ochronnych, które stosowane są w danym zakładzie pracy. Ważne również, by w tym miejscu oprócz przeglądów i ich terminów zamieszczony był także opis wspomnianych środków ochronnych. Trzeba bowiem wiedzieć, w jaki sposób stosować wspomniane środki.

Druga część to informacje szczegółowe, gdzie zamieszczone powinny być nieco inne informacje, bardziej pogłębione, szczegółowe, dokładne. Powinien naleźć się tu na przykład wykaz substancji palnych, które znajdują się w przedsiębiorstwie. Tu również należy zamieścić opis procesów i stanowisk pracy, w których stosowane są substancje palne, ocenę ryzyka, przewidywane scenariusze wybuchu oraz przewidywane skutki tychże wybuchów. Oraz oczywiście, na koniec tej części powinno się zamieścić opis procesów zapobiegających wybuchom oraz zmniejszających ich skutki.
Dokument jest niezwykle ważny także trzeba go przygotować bardzo precyzyjnie.